| |     latinica | english  
Насловна
Овера докумената

ОВЕРА ПУНОМОЋЈА У ВЕЗИ СА НЕКРЕТНИНАМА У Р. СРБИЈИ И ОВЕРА НАСЛЕДНИХ ИЗЈАВА

Обавештавамо грађане да, у складу са новим прописима у Републици Србији, пуномоћја у вези са некретнинама у Србији и наследне изјаве могу бити оверени у Амбасади у законом предвиђеној форми јавнобележничког записа, односно форми која укључује клаузулу о потврђивању исправе (солемнизациона клаузула).

Неопходно је лично присуство даваоца пуномоћја или изјаве који је потребно да се идентификује на основу важећег пасоша или личне карте Републике Србије или евентуално ваћежег страног пасоша. Неопходно је да давалац пуномоћја или изјаве поднесе одговарајући текст пуномоћја или изјаве коју је сачинило квалификовано лице у Србији (адвокат или јавни бележник), да провери са лицем које овлашћује или нотаром пред којим ће се закључити главни правни посао (уговор) у којој форми и које садржине треба да буде исправа (пуномоћ или изјава) коју прилаже. Пуномоћје или изјава се потписују у Амбасади.

За оверу пуномоћја у вези са некретнинама у Србији и оверу наследних изјава у јавнобележничкој форми, односно њихову солемнизацију, неопходно је документ који треба да се овери (у електронској форми), са копијом важећег пасоша или личне карте Србије, односно важећег страног пасоша, прво послати на е-маил Конзуларног одељења Амбасаде (consular.canberra@mfa.rs), а потом е-маилом или телефоном заказати време доласка ради солемнизације исправе, односно сачињавања јавнобележничког записа

За закључење уговора о промету непокретности (уговор о продаји, уговор о размени, поклону, доживотном издржавању, уступању и расподели имовине за живота и сл.) искључиво је надлежан јавни бележник на чијем подручју се налази непокретност у Србији. 

ОВЕРА ПОТПИСА НА ОСТАЛИМ ПРИВАТНИМ ИСПРАВАМА

Овера потписа на приватним исправама (пуномоћје, овлашћење или изјава) које морају бити написане на српском језику се врши у Амбасади на основу важећих докумената Републике Србије (биометријски пасош или биометријска лична карта) или евентуално ваћежег страног пасоша. За оверу потписа је неопходно лично присуство странке чији се потпис оверава. Странка потписује приватну исправу у Амбасади где се уписује и у Књигу легализације.

ОВЕРА ФОТОКОПИЈЕ

Овера фотокопија се врши у Амбасади на основу оригинала докумената чије се фотокопије оверавају и важећих докумената Републике Србије за идентификацију (биометријски пасош или биометријска лична карта).

Уколико је фотокопија за употребу у Србији, овера фотокопије се може извршити и на основу важећег страног пасоша.

ОВЕРА ЈАВНИХ ИСПРАВА - APOSTILLE

Аустралија, Фиџи, Вануату и Самоa су, као и Србија, потписнице Хашке конвенције о укидању потребе легализације страних јавних исправа, према којој је јавна исправа оверена печатом ”Apostille” подобна за употребу у свим државама потписницама Хашке конвенције.

Јавне исправе издате у Републици Србији или у овим земљама (изводи из матичних књига рођених, венчаних или умрлих, сведочанства, дипломе и др), могу се употребити у једној или другој држави ако су оверене у складу са Хашком Конвенцијом о укидању потребе легализације страних јавних исправа од 5.10.1961. године, односно уколико су снабдевене потврдом “Apostille”, као и овереним преводом од стране овлашћеног судског тумача.

Овера печатом “”Apostille” врши се искључиво од стране надлежних органа који се налазе у земљи у којој је издата јавна исправа (у Аустралији то је Department of Foreign Affairs and Trade - Australian Passports Office Legalisation Services), што значи да се не може извршити у Амбасади.

На следећим линковима можете пронаћи више информација о давању овлашћења, овери потписа и фотокопије, односно о легализација јавних исправа за употребу у иностранству.

За додатна обавештења, молимо обратите се Конзуларном одељењу Aмбасаде.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визни режим
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари